PHOTOSYNKYRIA 2003 THESSALONIKI MUSEUM OF PHOTOGRAPHY

15th International Meeting
Thessaloniki
February-March 2003


Organisation:
THESSALONIKI MUSEUM OF PHOTOGRAPHY

Curator:
HERCULES PAPAIOANNOU

Task force:
MARIA KOKOROTSKOU
ALEXANDROS AVRAMIDIS
STERGIOS KARAVATOS
LENA LATINOPOULOU
ANETA TSOUKA
SOFIA ANANIADOU

President of the Board:
GIORGOS MAKRIS

Vice president:
APOSTOLOS MAROULIS

Members:
NIKOS PANAYOTOPOULOS
EVANGELOS VASILAKAKIS
KATIA ZELOMOSIDOU

Deputy director:
HERCULES PAPAIOANNOU
2003 - created by magnet